การศึกษา / ความรู้


โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ได้รับมติจากการประชุมสภาสมัยสามัญที่สองครั้งที่  1/2551  ลงวันที่  5  สิงหาคม  2551  มีมติให้สำนักการศึกษาเมืองพัทยาก่อสร้างสถานศึกษาแห่งใหม่ขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2551 โดยดำเนินการดังนี้
- พ.ศ. 2551  เมืองพัทยาจัดซื้อที่ดินจำนวน   16  ไร่เศษ   งบประมาณ  65,000,000 และก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สน.ศท.  4/12 
จำนวน   2  หลัง 24 ห้องเรียน  งบประมาณจำนวน  17,342,000  บาท
- พ.ศ. 2551  เมืองพัทยา จัดสร้างสระน้ำขนาดความยาว 50 เมตร กว้าง 25 เมตร พร้อมอาคารอัฒจันทร์   งบประมาณ จำนวน  25,000,000  บาท
- พ.ศ. 2551  เมืองพัทยา จัดก่อสร้างรั้วโรงเรียนและป้ายชื่อโรงเรียน  งบประมาณ  3,780,000  บาท
- พ.ศ. 2551  เมืองพัทยา จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์  งบประมาณ 13,000,000 บาท
- พ.ศ. 2551  เมืองพัทยา  จัดสร้างห้องน้ำ  ห้องส้วม  โรงเรียนจำนวน  2  หลัง  งบประมาณ 1,000,000 บาท
- พ.ศ. 2552  เมืองพัทยา จัดสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 เมตร ภายในโรงเรียน งบประมาณจำนวน  7,979,000  บาท
- พ.ศ. 2552 เมืองพัทยาติดตั้ง ระบบประปาในโรงเรียน  งบประมาณ  260,000  บาท
- พ.ศ. 2552  เมืองพัทยาติดตั้ง ระบบไฟฟ้าในโรงเรียน  งบประมาณ  246,533  บาท
- พ.ศ. 2552  เมืองพัทยาจัดสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน งบประมาณ 500,000 บาท
- พ.ศ. 2552  เมืองพัทยาต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 1 และ 2 ชั้นล่างเป็นห้องสมุด  ห้องผู้บริหาร  และโรงอาหาร  ห้องสหการร้านค้า  งบประมาณ  2,530,00  บาท
- พ.ศ.2553 โรงเรียนจัดสร้างอาคารประชาสัมพันธ์  จากงบประมาณบริจาค  260,000  บาท
พ.ศ. 2553  เมืองพัทยา  จัดสร้างอาคารเรียนหลังที่ 4 และ 5 แบบ สน.ศท.4/12 งบประมาณ  17,000,000  บาท
ปัจจุบันโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)  มีอาคารเรียน  5  หลัง  อาคารอเนกประสงค์  1 หลัง  หอพระพุทธรูป 1 หลัง อาคารประชาสัมพันธ์ 1 หลัง ส้วม 3 หลัง และสระว่ายน้ำ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6